การปรับแต่งตัวอักษร
การย่อและขยายวัตถุ
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบหมุน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเส้นนำสายตา